அட கடவுளே பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இருந்து விலகிய பிரபல நடிகை !! அட இந்த நடிகையா என்று அதி ர் ச்சி யா ன ரசிகர்கள் ..!!!

Cinema

அட கடவுளே பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இருந்து விலகிய பிரபல நடிகை !! அட இந்த நடிகையா என்று அதி ர் ச்சி யா ன ரசிகர்கள் ..!!!

வி ஜ ய் தொ லைக் கா ட்சி யில் பா க் கிய லட் சு மி எ ன் ற தொ ட ர் ப டு சூ டா க ஓ டி க் கொ ண் டிரு க்கி றது. இ ப் போ து கதை யி ல் கா ல ணி Se cre tary தேர் தல் ந டை பெ ற் ற து, அ தி ல் ரா தி கா ம ற் று ம் பா க் கி ய ல ட் சு மி போ ட் டி போ ட் டா ர் க ள்.

அ தி ல் பா க் கி யா அ தி க ஓ ட் டு க ள் வி த் தி யா ச த் தி ல் ரா தி கா வை ஜெ யித் து ள் ளா ர். இ ந் த தொ ட ரி ல் ஜெ னி ப ர் எ ன் ற க தா பா த் தி ர த் தி ல் தி வ் யா க ணே ந டி த் வ ரு கி றா ர்.

அ தே போ ல் வி ஜ ய் தொ லை க் கா ட் சி யி ல் ஒ ளி ப ர ப் பா கு ம் செ ல் ல ம் மா தொ ட ரி லு ம் மே கா எ ன் ற க தா பா த் தி ர த் தி ல் ந டி க் கி றா ர்.

த ற் போ து தி வ் யா செ ல் ல ம் மா தொ ட ரி இ ரு ந் து வி ல கி யு ள் ளா ரா ம். அ வ ரு க் கு ப தி ல் பு தி ய மே கா வா க ஸ் ரே யா எ ன் ப வ ர் ந டி க் க வ ந் து ள் ளார். இதோ இ வ ர் தா னா ம்,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *