அசீம்-ஐ வெளியே துரத்த நடக்கும் ச தி !! இதோ பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியான அதி ரடி யான வீடியோவை நீங்களே பாருங்க ..!!

big boss

அசீம்-ஐ வெளியே துரத்த நடக்கும் ச தி !! இதோ பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியான அதி ரடி யான வீடியோவை நீங்களே பாருங்க ..!!

பிக் பாஸ் சீசன் 6 ஆ ரம்பி த்து தாரு மா றாக ஒடிக் கொ ண் டிருக்கிறது.  தற் போது 100 நா ட்க ளை நெருங் குவத ற்கு குறு கிய நாட் களே இ ருக்கி றது.இந் த நி லையி ல் பி க் பா ஸ் வீட்டி லிருக் கும் போட்டியாளர்கள் அனை வரும் டை ட்டில் வின் னராக வத ற்கு திட் டமி ட்டு க் கொண் டு வி  யாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.இத னை  தொ டர்  ந்து  ஆர ம்ப த்தில் சுமார் 21 போ ட்டி யாள ர்கள் பங்கே ற்றா ர்கள்.

தற் போது 10 மே ற்ப ட்ட போட்டி யாள ர்கள் வாக் கு கள் அ டிப்ப டையில் வெ ளியே றியு ள்ளா ர்கள்.இ த ற்கு எ திர் மறை யா க நேற் றை ய தின ம் கு லுக் கல் முறை யில் ஜ னனி வெ ளி யேற்ற ப்பட்டுள் ளது.ஆ னால் வா க் குகள் அடிப் ப டை யில் ஏடிகே  வெ ளியே ற்ற ப்படு வார் என எதி ர்பா ர்த்த நி லையில், பி க் பா ஸ் பு திய டுவிஸ்ட் கொ டுக்கு ம் வ கையில் ஜன னியை வெளி யேற் றியுள் ளார்.

இந் த செய் தி ஜன னி ரசி கர்களு க்கு இ து ச ற்று வி யப்படையும் விட யமாக பார் க்க ப்படுகி றது.இந் நிலை யில் இந்த வார த்திற்கா ன நாமினே ஷனு க்கான தெரிவு ந டைப்பெ ற்றுக் கொ ண்டிருக் கிறது. இதி ல் அசீம் மீண்  டும் மா ட்டி யுள் ளார்.மே லும் அ டிக்க டி நாமி னே ஷனில் சி க்கி வரு வதா ல் இ வர் அடு த்த வா ரம் வெளி யே றலா ம் என எ திர்பா ர்க்க ப்படு கிறது.

இத னை தொ டர்ந் து பி க் பா ஸ் வீட் டிலிரு க்கும் போ ட்டி யாளர் கள் க ணி ப் பின் பிர கா ரம் அ சீம் மட் டும் தான் குரூ பிச ம் இல் லாமல் வி ளையாடு தாக தெ ரிவித் துள்ளார்க ள்.அந் த வகை யில் இன் றை ய தினத்திற் கா ன முத லாவ து ப்ரோ மோ வெளிவ ந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *