பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெ ளியே றிய ஜனனி !! அதற்க்கு காரணம் அசீம் தானா ?? இதோ வெளியான வீடியோவை பார்த்து அ தி ர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

Cinema

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெ ளியே றிய ஜனனி !! அதற்க்கு காரணம் அசீம் தானா ?? இதோ வெளியான வீடியோவை பார்த்து அ தி ர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

பிர பல ரி வி யில் ஒளிப ரப்பா கும் பிக்பா ஸ் நிக ழ்ச்சி யில் கட ந்த வா ரம் ராம் மற் றும் ஆயி ஷா வெளி யேற் ப்பட் டனர். இந் நி லை யில் இந் த வார ம் யா ர் வெளி யே றுவா ர் என் ற எதி ர் பார்ப் பு அதி க மாக இரு ந்து வரு கி ன்றது.இ ந்த வா ரம் நா மினே ஷன் ப ட்டி யலில் அ சீம், விக் மன் , ஜன னி, ஏ டிகே, ரக்ஷி தா, மணி கண் டன் எ ன ஆ று பேர் இட ம் பெ ற்று ள்ள னர்.

இ தில் முத லில் கு றை வான வா க்கு பெ ற்ற தாக ம ணிக ண்டன் வெ ளியே ற் றப் படு வார் எ ன்று கூற ப் ட்ட நிலை யில், பின் பு ஏடிகே வெளி யே ற் றப்ப டு கின் றார் என்ற பு திய தக வல் வெ ளிவ ந்தது. இ ல ங் கை யில் பி ரப ல மீடி யா வி ல் பணி யா ற் றியவர் எ ன்ற பெ ருமை யோடு பிக் பா ஸில் கல ந்து கொ ண் டவர் தா ன் ஜ னனி. இ வர் நி கழ்ச் சி யில் நுழை ந்த துமே நிறை ய ஆ ர்மி க ள் தொட ங்கப் பட் டன,

கு ட்டி த் ரிஷா என் றெ ல் லாம் கொண் டாடப்ப ட்டார்.ஆ னால் நி கழ் ச்சி செ ல்ல செ ல்ல அ வர் மீ து இரு ந்த கிரே ஸ் எல் லா ம் போ ய் விட் டது, கா ரண ம் அவ ர் பிக் பாஸி ல் விளை யா டிய வி தம் தா ன்.இ ந்த வா ரம் எலி மினே ஷன் லி ஸ்டி ல் இவ ரும் இட ம் பெற்றிரு ந்தா ர்.இன் று பிக் பாஸ் வீ ட்டில் இ ருந்து ஏடிகே தான் வெ ளி யேறு வா ர் என எதிர் ப்பா ர்க்க ப்பட் டது, கார ணம் கு றைவா ன வா க்குக ள் பெற் றி ருந் தார் . ஆ னால் யா ரும் எதிர் ப்பார் க்காத வண் ணம் ஜன னி வெளி யே றியுள் ளா ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *