பல கோடி சொத்துக்களை கோவிலுக்கு எழுதி வைத்த பிரபல நடிகை !! இப்போது எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா ?? இதோ ..!!

Cinema

பல கோடி சொத்துக்களை கோவிலுக்கு எழுதி வைத்த பிரபல நடிகை !! இப்போது எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா ?? இதோ ..!!

ப ழம்பெ ரும் ந டிகை காஞ் சனா 1960 மற்றும் 70-களி ல் தமிழ், தெலு ங்கு, கன் னடம் உள் ளிட் ட மொழி களில் 200-க்கும் மேற்ப ட்ட பட ங்க ளில் மு ன்ன ணி க தாநாயகி யாக நடித் தவர். இப் போது இவருக்கு 79 வயது ஆ கிறது.பல வ ருடம் திரை ப்படத் தில் தலைக் காட்டா மல் இரு ந் த இவ ர், சமீ பத் தில் வெளி யான ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’ படத் தில் கதா நாயக னு க்கு பாட்டி யாக நடித்தி ருந் தார். இந் நி லையில், பிர பல நாளி த ழுக்கு தன் னு டைய வாழ் க் கையில்

ந டந்த சம்ப வங் கள் குறித் து ம், சி னிமா வாழ்க் கை யின் மல ரும் நினை வுகள் ப ற்றி யும் பகிர்ந்து ள்ளார்.‘விமா ன பணி ப்பெ ண்ணா க இரு ந்த என் னை இயக் கு னர் ஸ்ரீ தர் அ வர் இய க் கிய ‘காத லிக்க நேரமில் லை’ பட த்தில் கதாநா யகி யா க நடிக் க வைத் தார். என்னை தற் து வரை பல ருக் கும் காஞ்ச னா என் று தான் தெரியும்.ஆ னால் என்னு டைய உண் மையான பெயர் வ சுந்தரா தேவி.

1964-ல் அந்த ப டம் வெளி யான பிற து, தமிழ், தெ லுங்கு, கன்ன டம் ஆகிய மொ ழிகளில் பட வாய்ப் புகள் குவிந்தது. சம்பா தி த்த பண த்தில் செ ன்னை தி யாக ராயநகரில் சொத் துக்க ள் வாங் கி போ ட்டு இருந் தேன். அந் த சொ த்துகளை என து உறவின ர்கள் என் னை எ ம் மா ற் றி அ ப க ரி த்துக் கொண்டனர். அவற் றை மீட்க கோர்ட்டு வ ழக்கு என்று பெ ற்றோ ருடன் அலை ந்தேன்.

சொத் துக்க ள் மீ ண்டும் கிடை த்தால் திரு ப்பது வெங்க டாஜலப துக்கு எ தி வைப் பதாக வே ண்டி கொண் டிருந் தேன்.ஆண் டவன் அ ருளால் வ ழக் கில் வெ ன்று சொத் துக் கள் மீ ண்டும் என்னு டைய கை யுக்கு வந்தது. இத னால் நான் வேண் டிக் கொண் ட படி, 80 கோ டி மதிப் புள்ள சொத் துக ளை ஏ மலை யா னுக்கு எழுதி வைத்துவிட்டேன்.

இப்போது என்னு டைய தங் கை ஆதர வில் இருக் கிறேன். நா ன் வரு மானம் இல் லா மல் க ஷ் ட ப்படு வதாக வெ ளியான தகவ லில் உண் மை இல் லை .எனது தங் கை என் னை நன் றாக பார் த்து கொள் கி றார்.தற் போ து என்னு டைய கவ னம் முழுவ தையும் ஆன் மீக ஈடுபா டு களில் கா ட்டி வருகி றேன். தின மும் காலையில் எழுந் து ஏழும லையா ன் தரி சனம், யோகா என என் னை பு த்துண ர்ச்சி யாக வைத்தி ருக் கிறேன். கடவுளி டம் இன் னொரு பி றவி மட் டும் வேண் டாம் என வே ண்டி கொள்கி றேன் என கா ஞ்சனா தன்னை பற்றி தெரிவி த்து ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *