என்னாது ,, குக் வித் கோமாளி அஸ்வினுக்கு திருமணம் நடந்து முடிந்துவிட்டதா ?? இதோ அவரே சொன்ன வீடியோவை பார்த்து ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!!

Cinema

என்னாது ,, குக் வித் கோமாளி அஸ்வினுக்கு திருமணம் நடந்து முடிந்துவிட்டதா ?? இதோ அவரே சொன்ன வீடியோவை பார்த்து ஷா க் கான ரசிகர்கள் ..!!!

குக் வித் கோ மாளி நிக ழ்ச்சி மூல ம் மக் கள் மத் தி யில் அ தி க புக ழை பெ ற்ற அ ஸ்வின் தற்போ து மிக வும் பிஸி யான நடிக ராகி வி ட் டார். தன து தி றமை யை நிரூ பித்து மக் கள் மத் தி யில் அ திக புக ழையும், தி ரை நட்ச த் திரமாக ஜொ லிக்க வேண் டும் எ ன்ற ஆ சை யை யும்

கொ ண்ட அ னை வ ருக்கு ம் ஒரு முன் னு தாரண மாக இரு ப்ப வர் அஸ் வின். கோ யம்பு த்தூ ரை சேர் ந்த அஸ்வி ன் க டந் த 10 வரு டங்க ளுக் கும் மே லா க சினி மா வில் சாதி க்க வே ண்டும் எ ன்ற லட் சியத் துட ன் போ ராடி வந் தார். பல ஆ ண்டு போ ரா ட்ட த்தி ற்கு பிற கு ச மீப கா ல மாக தா ன் அ ஸ்வி ன் வெ ற்றி யின் பா தை யில் பய ணி க்க தொட ங்கி இரு க் கிறார்.

குக் வித் கோ மாளி சீ சன் 2 தற் போது பை னல் போ ட்டி யை நெ ருங் கியு ள்ளது . இ தில் பெ ண் ரசிக ர்கள் ம த்தி யில் மிக வும் பி ரப மா கி இரு ப்ப வர் தா ன் நடி கர் அஸ் வின்.இ வர் இ ந்த நிக ழ்ச் சிக்கு மு ன் கு று ம் பட ங் கள் மற் றும் சீரி யல் க ளிலும் கதா நாய க னாக நடி த்துள் ளார்.இந்நி லை யில் அஸ் வின் சமீப த்தில் அ ளி த்த பெட்டி யில், ” உ ங்க ளுக்கு திரு ம ணம் மு டிந் துவிட் டதா ” என் று தொ குப் பா ளினி கே ள்வி கேட் டுள் ளார்.

இதற் கு அ தி ர் ச்சி ய டைந்த அ ஸ் வின் ” எனக் கு தற் போ து வ ரை திரு மணம் ஆக வில்லை ” எ ன கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *