கோலி சோடா பட நடிகைக்கு திருமணம் முடிந்து குழந்தை வேற உள்ளதா ?? என்ன குழந்தை என்று தெரியுமா ?? இதோ நீங்களே பாருங்க ..!!!

Cinema

கோலி சோடா பட நடிகைக்கு திருமணம் முடிந்து குழந்தை வேற உள்ளதா ?? என்ன குழந்தை என்று தெரியுமா ?? இதோ நீங்களே பாருங்க ..!!!

தமிழ் சினி மா வில் புதுமு கங்க ளை வை த்து சில திரை ப்ப டங்கள் அவ்வ ப்போ து வெளி வந்து மி கப்பெ ரிய அ ளவில் ஹி ட் அடி த்து வ ரு கிறது. அந்த வ கை யில் ரசி கர் களிடம் எந் த ஒரு எதிர் பா ர்ப்பும் இல் லாமல் வெ ளி வந்து வெ ற்றி பெ ற்ற திரை ப்ப டம் கோ லி சோ டா.வி ஜய் மில் டன் இய க்க த்தில் க டந் த 2014ஆம் ஆ ண்டு வெளி வந் த திரை ப்ப டம் கோ லி சோ டா.

இந்த திரை ப் படத்தில் மு க்கிய மான நடி கர்-ந டிகைக ள் எ ன்னும் சொ ல்லக் கூடிய அள வி ற்கு யா ரும் இல் லை என் றாலும் நல்ல கதையாக இரு ந் ததா ல் படம் வெ ற்றி பெ ற்றது. இந்த தி ரைப் படத்தில் ந டித்த நடிகை சா ந்தினி இந் தத் தி ரைப் படத்தி ற்காக பல விருது க ளை பெற் றார் எ ன்பது குறிப் பிடத்த க்கது.இப் படத் தில் கிஷோர், ஸ்ரீ ராம், பாண்டி, சீதா, உ ள்ளி ட்ட பல

இ ள ம் ந டிக ர் நடி கைகள் நடித் திரு ந்தனர். இதில் சாந் தினி எ ன்பவ ர் முதன் மை கதா பாத்திரத் தில் நடித் திருந் தார்.கோ லி சோடா பட த்திற்கு பி றகு இ வர் நடி ப்பில் பே ர் சொ ல்லு ம் அள விற்கு எந்த ஒரு திரை ப்பட மும் வெளி யாகவில் லை. இத ன்பின், நடி கை சாந் தி னி தி ரும ணம் செய் துகொண் டார்.இவருக்கு அழ கிய ஆ ண் குழந் தை யும் உண்டு.

த னது க ண வர் மற் றும் ம க னுட ன் ந டி கை சா ந்தினி எடு த்து க் கொ ண்ட புகை ப் பட ங் கள் த ற்போ து வெ ளி யாகி யுள் ளது.

இதோ சமூக இணையதளத்தில் வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து வியப்பில் ஆழ்ந்த ரசிகர்கள் ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *