ஆர்யா & சாயிஷாவின் மகளா இது ?? இதோ முதல் முறையாக வெளியான மகளின் புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!

Cinema

ஆர்யா & சாயிஷாவின் மகளா இது ?? இதோ முதல் முறையாக வெளியான மகளின் புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!

நடி கர் ஆ ர் யா தமி ழ் சினி மா வில் முன் ன ணி நடிக ராக வ லம் வரு பவர்.எந் த படத் தில் நடிக் கிறாரா அந்த ப டத் தின் காதா பாத் திர மாக அப் ப டியே மா றிவி டும் திற மை கொ ண்ட வர் இவ ர்.மக் க ளுக்கு சிற ந்த ப டங்க ளை கொ டுத்து மகிழ் விப் பதில் ஆர் யா ஒரு போ தும் தவ றி யதி ல்லை.தற் போ து ஆர் யா இய க் குனர் சக்தி ச வு ந்தர் ராஜ ன் உட ன் இ ணை ந்து கேப் டன் பட த் தில் நடித் து ள்ளார்.

மு ன்ன தாக இதே கூ ட்ட ணியில் உருவா கி வெ ளியா கிய டெடி படம் ந ல்ல வரவே ற்பி னை ரசி கர்க ளிடம் பெற் றிரு ந்தது கு றிப்பி டத்தக்க து.தமி ழ் சினி மா வில் வித் தியாச மான படங் க ளை இ யக் கி வருப வர் இய க்கு னர் சக்தி ச வு ந்தர் ராஜன்.மிரு தன்,டெடி ,டிக் டிக் என பல வெற் றிப்பட ங்க ளை த மிழ் சினிமாவு க்கு அளித் துள் ளார்.ஆ னா ல் அண் மை யில் வெ ளி யாகிய கே ப்டன் படம் இவ ருக் கு பெ ரும் தோ ல் வி யை பெற் றுக் கொ டுத்தது.

தற் போ து ஆ ர் யா பி றந்த நா ளை முன் னி ட்டு தன து ம களை அ றிமு கப்ப டுத் துவ க புகை ப்ப டம் வெ ளியி ட்டுள் ள னர்.ஆர் யா மக ள் அப் படி யே அம் மா சயீ ஷா போ லவே இருப் பதா க ரசி கர் கள் க ருத் துக் க ளை தெரி வி த்து வரு கி ன் றனர்.இந் த புகை ப் படம் தற் போ து இணை யத் தில் வை ர லா கிவி வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *