விஜய் பட நடிகர் பணமோ சடி .. பு கா ர் அளித்த பிரபல முன்னணி இயக்குனர் .. இந்த இயக்குநரா இப்படி என்று அ திர்ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

Cinema

விஜய் பட நடிகர் பணமோ சடி .. பு கா ர் அளித்த பிரபல முன்னணி இயக்குனர் .. இந்த இயக்குநரா இப்படி என்று அ திர்ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

பிர பல நடி கர் சா யாஜி சி ண்டே, இந் தியத் தி ரை ப்பட நடிக ர் ஆவா ர். இந் தி, தெ லுங்கு, த மிழ், கன்னடம், மலை யா ளம் உட் பட்ட மொ ழித் திரை ப்பட ங்களில் நடி த்துள் ளார்.சாயா ஜி ஷிண் டே ஒரு இந் திய நடி கர் ஆ வார், இவர் தெலு ங்கு, மரா த்தி, தமி ழ், கன் ன டம், மலை யாள ம், ஆங் கி ல ம், குஜ ரா த்தி, இந் தி, போ ஜ்பு ரி படங்கள் மற்று ம் ப ல மராத் தி நாடகங் களில் ந டித் ள்ளார்.

நடிகர் சா யாஜி தன து நடி ப் பு வாழ் க் கை யை 1978 இல் மரா த்தி ஒரு-நட வடி க்கை யில் தொட ங்கி னார்.நடிகர் வி ஜய்யின் பட ங்க ளில் குண சி த்திர கதா பாத்தி ரத்தில் நடித் த நடி கர் மீ து இயக் குநர் பர பர ப்பு பு கார் கூ றியு ளார். மூத்த நடி க ரான சா யாஜி ஷிண் டே தெ லுங்கு, ம தி, தமி ழ், க ன்ன டம், ம லையா ளம், ஆங் கிலம், குஜரா த்தி, ஹிந்தி, போ ஜ்புரி எ ன அ னைத் து மொ ழி ப்பட ங்களி லும் நடித் துள் ளார்.

இந் த நி லை யில் நடி கர் சா யா ஜி ஷி ண்டே மீ து இய க்கு னர் சச் சின் காவ ல் நி லை ய த்தி லு ம், அ கில் பார திய மரா த்தி திரை ப்படக் கழக த்திலும் பு கா ர் அளித் துள்ளார். அந் த பு கா ரி ல், நா ன் இய க்கும் மராத்தி படத்தில் சாயாஜி ஷிண்டே ஒப் பந் தம் ஆ கியி ருந் தார், என் னிடம் இரு ந்து அவ ரு க்கு அட் வா ன்ஸ் 5 லட்சம் சம் ப ளமா க தந்து ள் ளேன்.நடி கர் சாயா ஜி

ஷி ண்டே பட த் தில் இரு ந்து தி டீ ரெ ன வி ல கிய தாலும் வாங்கிய பணத்தை திருப்பி த ரா த தா ல் படத்திற்கு நி தி இ ழ ப் பு ஆகியுள்ளது, படம் வெ ளியா கவ திலும் சி க் க ல் ஏற் பட் டுள்ளது. ஆதலால், படத்திற்கான இ ழு ப் பிடை நடிகர் சாயாஜி ஷிண்டே தர வேண்டும் என்று பு கா ரி ல் கூ ற ப்ப ட்டுள்ளது. இதை த்தொ ட ர்ந்து போ லீ சா ர், சாயாஜி ஷிண்டே மீ து வ ழ க் கு ப திவு செய்து வி சா ர ணை ந டத்தி வ ருகிறா ர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *