என்னாது ,, 64 வயதில் 2-வது மனைவியை வி வா கர த்து செய்த பிரபல முன்னணி நடிகர் !! 23 வயது பிரபல நடிகையுடன் மூன்றாம் கல்யாணமா ?? பெரும் அ தி ர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் !!

Cinema

என்னாது ,, 64 வயதில் 2-வது மனைவியை வி வா கர த்து செய்த பிரபல முன்னணி நடிகர் !! 23 வயது பிரபல நடிகையுடன் மூன்றாம் கல்யாணமா ?? பெரும் அ தி ர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் !!

மலை யாள சினி மா வில் முன் ன ணி ந டிக ராக இருப் ப வ மு கேஷ் ஒ ரு இ ந்தி யத் தி ரை ப்பட நடிகரும், த யாரி ப் பா ளரு ம், தொ லை க்கா ட் சி தொ கு ப்பா ளரும், அரசியல்வாதியும் ஆவார். ம லை யா ளத் திரை ப்படத் து றை யில் இ வர து பணி க்கா க பெ ரி தும் அ றிய ப்ப ட்ட வர். ந கை ச் சு வை வேட ங்க ளி ல் இவர் மி க வும் பிர பலமா ன வர்ம லை யா ள

சி னி மா வில் முன் ன ணி நடி கரா க இ ரு ப்பவ ர் மு கே ஷ். கட ந் த 1988-ம் ஆ ண்டு ந டி கை சரி தாவை தி ரும ணம் செ ய்த இவர், 2011-ல் வி வா கர த்து செ ய் து பி ரி ந்தார். பி ன் ன ர் 2013-ம் ஆ ண் டு ப ரத நாட் டிய க ஞர் தேவி கா வை 2-வது தி ரும ண ம் செ ய் து கொ ண் டார் மு கே ஷ்.மே லும் இந் நி லை யில், மு கேஷ் ம ற் று ம் தே வி கா கு டும் ப வாழ்க் கையில் த ற் போ து மு றி

ஏ ற் பட் டு உள் ள து. வி வா க ர த் து செ ய் து கொ ள் ள மு டி வு செ ய் து இ ரு வ ரு ம் கு டு ம்ப ந லக் கோர் ட் டி ல் ம னு தா க் கல் செய் து ள் ள னர்.இ து கு றி த்து தே வி கா று ம் போ து, “மு கே ஷ் ந ல் ல க ண வர் இல் லை . 8 ஆ ண் டு க ள் ஒ ன்றா க வாழ் ந் தும் அ வ ரை எ ன் னா ல் பு ரி ந் து கொ ள் ள மு டி ய வி ல் லை. இ ன் னு ம் எ த் த னை ஆ ண் டுகள் வா ழ்ந் தா லும் அ வ ரை பு ரி ந்து கொ ள் ள முடியாது.எனவே தான் பி ரிய முடிவு செ ய் தேன்.

எ ன க் கு மு கே ஷ் மீ து எ ந் த கோ ப மு ம் இ ல் லை. வி வா க ர த் து எ ன் ப து த னி ப ட் ட மு றை யி ல் நா ன் எ டு த் த மு டி வு எ ன் று கூ றி யு ள் ளா ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *