அ ட்ஜெ ஸ்ட்மெ ண்ட் செ ய்ய ம று த்த நடிகை!! ப லா ன கே சி ல் மா ட்டி வி ட் டு கா லி செ ய் த பி ரபல நடிகர் யார் தெரியுமா??

Cinema

சினிமாவில் வாய்ப்புக்காக நடிகைகளை ப டு கை யை பகி ர வும் அட் ஜெ ஸ் ட் மெ ண்ட் செய்யவும் பல ரால் கட் டாய ப்ப டுத்த படுகி றது. தன் னு டைய எதிர்காலத்திற்காக பல நடிகைகள் வஅட்ஜெ ஸ்ட்மெ ண் ட் செய்து வா ய் ப்பு பெ ருகிறா ர்கள்.

அந்தவகையில் தனக்கென ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் வித்தியாசமான சிரிப்பை கொண்டு சவாலான பல ரோல்களில் நடித்து பிரபலமானவர் தான் அந்த நடிகை. புகழின் உச்சியில் இருக்கும் அனைத்து நடிகர்களுடன் நடித்த அந்த நடிகையிடம் பிரபல நடிகர் ஜோடியாக நடித்த போது வெளிநாட்டில் ஷூட்டிங் சென்றிருக்கிறார்கள்.

கெளரவமாக இருக்கும் அந்த நடிகர் பல லீ லை க ளை ஸ் கிரீ னு க்கு பின் னா ல் செ ய்து வ ந்தவ ர். அப்படி அந்த நடிகையை அ ட்ஜெ ஸ்ட் மெ ண்ட் செய்ய கே ட்ட தோ டு தான் சொல்லும் தொ ழி லதிப ர்களு டனு ம் அ ட்ஜெஸ் ட்மெ ண்ட் செய்ய கேட்டுள்ளார்.

இதை கேட்டு அ திர்ச் சியா ன அந்த நடிகை மு டியவே மு டியா து என்று கூ றி அ வமா னப் படுத் தியிருக்கி றார். இதனை தா ங் க மு டியா த அந் த நடிக ர் தப் பா ன வே லை செய் கி றார் என்றும் ப லா ன கே சி ல் மாட் டி யும் வி ட்டு ள் ளார்.

இதனால் அந்த நடிகைக்கு பல கஷ் டங்க ளை சந்தி த்து சினி மாவை விட்டு வெளி யே றும் நி லை ஏற் பட் டுள் ளது. வாய் ப் புகள் கி டைக்க வி ல்லை என்று வெளிநாட்டில் செட்டிலாகியதோடு திருமணம் செய்து ஒரு அ ரசா ங்க அதி காரி யா கவும் இருந்து வருகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *