நடிகர் மதுரை முத்து ஏற்கெனவே கல்யாணம் ஆனவரை திருமணம் செய்தது ஏன் என்று தெரியுமா ?? இதோ வெளியான தகவலை கேட்டு அ தி ர் ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

Cinema

நடிகர் மதுரை முத்து ஏற்கெனவே கல்யாணம் ஆனவரை திருமணம் செய்தது ஏன் என்று தெரியுமா ?? இதோ வெளியான தகவலை கேட்டு அ தி ர் ச் சி யான ரசிகர்கள் ..!!!

பிரபல கா மெடி நடி கர் மது ரை முத் து, தமிழ் நாட் டைச் சேர் ந்த ஒரு மே டை, தொ லைக்கா ட்சி சிரிப் புரையா ளர் ஆவா ர். இ வர் தமி ழ்த் திரை ப்ப டங்க ளிலும் நகை ச்சு வை வே டங் களில் நடி த்துள் ளார். இவர் கல க்கப் போ வது யா ரு, அச த் தப் போ வது யா ரு, காமெ டி ஜங் சன் போ ன்ற தொ லைக்கா ட்சி நிக ழ்ச் சிக ளின் ஊ டாக பர ந்து அறி யப் பெற்றார். பட்டி மன்ற நி கழ்ச் சிகளில் நடுவ ராக வும், இவர் இருந் துள்ளார்.

இவ ருக்கு ம னைவி லே கா மற் றும் இர ண்டு பெ ண் குழந் தை கள் இருக் கின் றனர். இவ ரின் ம னை வி லே கா என் ற வை யம் மாள் தனது 32-வது வ ய தில், 2016 ஆம் ஆ ண் டு பிப் ர வரி மா தம் 3 ஆம் தே தி கா ர் வி ப த் தி ல் உ யி ரி ழ ந் தா ர். பின்னர் சிறுது மாதங்கள் கழித்து, தனது மனைவி வையம்மாளின் தோ ழியா ன பல் மரு த்து வர் நீத்து என் ப வரை இர ண் டாவது மு றையா க திரும ண ம் செ ய்து கொ ண்டார்

அண் மை யில் த னது மு தல் ம னைவி குறி த் து ஒ ரு பேட் டியில் ம துரை மு து பேசும் போது, என் முத ல் ம னைவி க்கு திரு மண ம் ஆ கி ஒரு பெ ண் கு ழந் தை இ ருந் தது. க ணவர் இல் லா மல் அவர் ப டும் க ஷ்ட த் தை க ண்டு வரு த்த ப்பட் டேன், நா ன் உங்க ளை திரு மண ம் செய்து கொ ள்ள லாமா எ ன கேட்டேன்.இ ரண் டாவது திரு ம ம் என் ப தால் வீ ட் டில் சம்ம திக்கவி ல்லை, பல எதிர் ப் புகளு டன் தான் நாங்கள் திரு மணம் செய் தோம் என கூறி யுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *