திருமணமாகாமல் க ம லி டம் ம ய ங் கி ய ந டி கை க ளி ன் லி ஸ் ட்.. அமை தி யா க எ ஸ் கே ப் பா ன 50 வயது மூ த் த நடிகை யார் தெரியுமா??

Cinema

தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக 70களில் நடிக்க ஆரம்பித்து முன்னணி இயக்குனரின் படங்களில் அட்டகாசமாக நடிப்பை வெளிப்படுத்தி வந்தவர் நடிகர் கமல் ஹாசன்.6 வயது முதலே நடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டார்.தமிழ் சினிமா உலக அளவில் ஏன் நம்  bollywod வட்டாரத்திலும் புகழ் பெற இவரும் ஒரு மிக பெரிய காரணம் எனலாம்.திருமணமாகாமல் க ம லி டம் ம ய ங் கி ய ந டி கை க ளி ன் லி ஸ் ட்.. அமை தி யா க எ ஸ் கே ப் பா ன 50 வயது மூ த் த நடிகை யார் தெரியுமா??

இவர் கதாநாயகனாக நடிக்க ஆர ம்பம் மு தல் த ன்னுடன் ந டிக் கும் சக ந டி கைக ளு டன் நெ ருக் க மா க மற்றும் மு த் தக் கா ட் சி க ளி ல் நடித்து ப ரபர ப்பை ஏ ற்படு த் து வா ர். அந்த வகையில் திருமணமாகாமலே கமல்ஹாசன் வ லை யி ல்  சி க் கி ம ய ங் கி போ ன ந டி கை க ள்  லி ஸ் ட் டை   பா ர் ப் போ ம் .

நடிகை கெளதமி கமல் ஹாசனுடன் சுமார் 12 ஆண்டுகள் திருமணமாகாமல் கு டி த் த ன ம் நடத் தி னா ர் . நடிகை சிம்ரனும் ஒருசில படங்களில் அவருடன் நடித்து வெ ளி ப் ப டை  யான உ ற வை   வெ ளி க் கா ட் டி னா ர்.

நடிகை ஆண்ட்ரியா வி ஷ் ப ரூ ப ம் ப ட த் தில் அ வ ரு டன் ப டு க் கை ய றை   கா ட் சி யி லு ம்   ந டி த் து   ச ர் ச் சை யி ல்   சி க் கி னா ர் . ம ன் ம த ன்   அ ம் பு , தூ ங் கா வ ன ம் படத்தில் கமலுடன் நடித்து நடிகை திரிஷா த னி மை யி ல்   ச ந் தி த் த தா க   கி சு கி சு க் க ப் ப ட் ட து.

இவரின் வி ஸ்ப ரூ  ப ம், விஸ் ப  ரூ ப ம் 2, உ த்  த ம வி  ல் ல ன்  உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த பூஜா குமார் கமல் ஹாசனுடன் திருமணமாகாமல் த னி  மை யி ல்  தொ ட ர் பி ல்    இரு ந் து  வ ந் தா ர் . இ ந் த   த க வ ல்   ச மூ க   வ லை த் த ள ங் க ளி ன்   ப தி வி ல்   இ ரு ந் து  பெ ற ப் ப ட் ட வை .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *