இரண்டாம் திருமணம் செய்ய போகிறாரா மீனா ?? இதோ வெளியான தகவல் என்னவென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

Cinema

இ ர ண் டாம் திரு மண ம் செ ய் ய போ கிறா ரா மீ னா ?? இ தோ வெ ளி யான த கவல் எ ன வெ ன்று நீங்களே பாருங்க ..!!

ந டி கை தெ ன் னிந் திய தி ரை ப்பட ந டி கை ஆ வா ர். கு ழந் தை நட்ச த்தி ரமா க அ றிமு கமா கி பின் னாளில் அ றி யப் பெ ற்ற நடி கை ஆ னார். 90ஸ் க ளில் இரு ந் து 15 ஆ ண் டு க ளுக்கு மே லா க த மி ழ் மற் றும் தெ லு ங் குத் தி ரை யுல க ங்க ளி ல் மு ன் ன ணி நடி கை யா க இடம் பெ ற் றுள் ளார்.த மி ழ் , க ன் ன டம் தெ லு ங் கு போ ன் ற மொ ழி க ள் அ னை த் தி லு ம் ந டி த் து ள் ளா ர்.

த மி ழ் சினி மா வில் பி ரப லமா ன நடி கை க ளில் ஒரு வர். இவ ரு டை ய கண வர் வித்யா சாக ர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு உ டல்ந ல கு றைவு கா ர ணமா க தி டீரெ ன உ யிரி ழந் தார். தன்னுடைய க ணவர் ம ர ணத் தில் இ ரு ந்து கொ ஞ் சம் கொ ஞ் சமாக மீண் டு வரு ம் நடிகை மீனா குறி த்து அண் மை யில் ஒரு செ ய்தி உலா வ ந்துகொ ண்டு இரு க்கி றது.

ந டி கை மீ னா விற்கு இர ண்டா வது தி ரும ணம் நட க்க விரு ப்ப தா கவும், அவ ரு டைய பெற் றோ ர்கள் மீனாவை வற் பு றுத்தி வரு வதா க வும் கூற ப் ப ட்டது. மே லு ம், மீனா வு ம் இ தற் க் கு சம் ம தம் தெ ரி வித் து விட்டத காவும் கூ றி னார்க ள்.நடி கை மீ னா மு த ல் மு றை யாக 2-வது க ல்யா ணம் செ ய்தி குறித் து பேசி யு ள் ளார் ” எனது க ண வர் இ ற ந்த துக் க த்தி ல் இ ருந் தே நா ன் இ ன் னும் வெ ளி யே வரவி ல் லை,

அ த ற் குள் இ து ப ற்றி எ ல் லாம் பே சுவ தா. நா ன் இ ப் போ து க தை க ளை தே ர் வு செ ய் வ தி ல் ம ட்டு மே க வ ன ம் செ லு த்தி வரு கி றே ன். ம ற்ற படி எ ன் னை பற் றி பர வு ம் தக வ ல் வெ று ம் வ தந் தியே ” எ ன்று கூறியுள்ளார் மீனா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *