என்னாது சீரியல் நடிகை ரச்சிதாவிற்கு விரைவில் 2-வது திருமணமா ?? மாப்பிளை இந்த இயக்குனரா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

Cinema

என்னாது சீரியல் நடிகை ரச்சிதாவிற்கு விரைவில் 2-வது திருமணமா ?? மாப்பிளை இந்த இயக்குனரா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

வி ஜய் தொலை க்கா ட்சியில் ஒளி பரப்பா ன சரவண ன்-மீனா ட்சி தொட ரை யா ராலும் மறக் கவே முடி யாது. அ ந்த தொ டரின் இரண் டாவது பா கத் தில் இரு ந்து மீனா ட்சி யாக நடி த் து வந் தவர் ரச் சிதா.அ ந்த சீரி யல் மூ லம் பல கோடி ரசிக ர்க ளி ன் மன தை கொ ள் ளை கொ ண்ட ரச்சி தா விஜ ய்யில் கடை சி யாக நா ம் இரு வர் நம க்கு இரு வர் தொ டரில் ந டித் தார். பின் சீரி யலில் த னது

க தா பா த்தி ரத் திற் கு முக்கி யத் துவம் இ ல் லை என வெ ளியே றி னார்.தற் போது கல ஸ் தமி ழில் இது சொ ல்ல ம றந்த கதை என் ற தொ டரி ல் நடித் து வ ருகிறா ர்.சீ ரியல் நடி கை ரச்சிதாவி ற்கு விரை வி ல் இர ண் டாவ து தி ரும ணம்- இந் த இய க்கு னரா?இர ண்டா வது தி ரும ணம்

நடி கை ரச்சி தா த ன்னு டைய மு தல் தொ டரில் நடி த்த தி னேஷ் என் பவரை கா தல் திரு மண ம் செய் தது நம க்கு தெ ரிந்த விஷ யம். ஆனா ல் இப் போ து அவ ர்கள து திரு மண வா ழ்க் கை பிரச் சனை யில் முடிய வி வாகர த்து வரை சென் று விட் டார்க ள் என கூ றப் பட் டது.

இ ந் த நே ரத் தி ல் தா ன் வே றொ ரு செ ய் தி வை ர லா கி ற து. அ தா வது அ வ ரு க் கு வி ரை வி ல் இ ரண் டாவ து தி ரும ணம் ன் றும் ஒ ரு இ ய க் கு னர் தா ன் அ வ ர் எ ன் கி ன் ற ன ர்.அ வ ரைப் பற் றி ய வி வ ரம் எ து வு ம் தெ ரி ய வி ல் லை, இ து வு கா த ல் தி ரு ம ண ம் எ ன் ன் ற ன ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *