நீ பெ ட் ரூ ம் பத்தியே பேசிட்டு இருக்க…! ப யி ல் வா னை அ டி க் க பாய்ந்த தயாரிப்பாளர்…!! ப ர ப ர ப் பா ன க ட் சி க் கா ர ன் மேடை…!!!

Cinema

தமிழ் சினிமா நட்சத்திரங்களை பற்றி ப டு கே வ ல மா க விமர்சித்துவருபவர் நடிகரும் சினிமா பத்திரிகையாளருமான ப யி ல் வா ன் ரங்கநாதன். குறிப்பாக ந டிகைகளின் அ ந் த ர ங் க வாழ்க்கையை பற்றி அடிக்கடி யூ டி யூ ப் சே ன ல் க ளி ல் பேசிவருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் ப யி ல் வா ன் ரங்கநாதன்.

இவர் பேசுவதை சிலர் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுகிறார்கள். பெரும்பாலான ந டிகைகள் தற்போதெல்லாம் க டு ம் க ண் ட ன த் தை இவர் மீது  வருகிறார்கள். இதனால் சமீப காலங்களில் அடிக்கடி ச ர் ச் சை க ளி ல் சி க் கு வ தை யு ம் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் ப யி ல் வா ன் ரங்கநாதன்.

பல ந டிகைகளில் அ ந் த ர ங் க மற்றும் தனிப்பட்ட வி ஷ ய  த் தை யூ டி யூ ப் சே ன ல் க ளி ல் பேசி காசு  ச ம் பா ரி த் து வருவதாக ப யி ல் வா னை பற்றி தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் பல மே டை க் கு க ளி ல் க டு மை யா ன தா க் கு த ல் க ளை வைத்து வருகிறார். அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நடைபெற்ற க ட் சி க் கா ர ன் என்ற படத்தின் ஆ டி யோ லா ன் ச் நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற கே.ராஜன் மேடையில் பேசியிருக்கிறார்.

அப்போது மேடை பக்கத்தில் தி டீ ரெ ன ப யி ல் வா ன் வந்து கே.ராஜனுடன் வா க் கு வா த த் தி ல் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது வா ய் வா க் கு வா த ம் மு ற் றி பொ று மை யை இ ழ ந் த ராஜன் ந டிகைகளின் பெ  ட் ரூ ம் பத்தி பேசுற அ சி ங் க ப் ப டு த் தி விடுவேன் என்றும் டே என்ன, வேற ஆ ளு கி ட் ட வச்சுக்க மாமா ப ய ன், போ டா எ ச் ச பி ச் சை க் கா ர நா யே என்று மேடையில் பேசி ப ர ப ர ப் பை உண்டாகிவிட்டார் கே.ராஜன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *