பிரபல சின்னக்குயில் சித்ராவின் ம றை ந்த மகளை யாரும் இதுவரை பார்த்துள்ளீர்களா .. இதோ அவருடைய பிறந்தநாள் இன்று வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து சோ க த்தில் ஆ ழ் ந்த ரசிகர்கள் ..!!

Uncategorized

பிரபல சின்னக்குயில் சித்ராவின் ம றை ந்த மகளை யாரும் இதுவரை பார்த்துள்ளீர்களா .. இதோ அவருடைய பிறந்தநாள் இன்று வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து சோ க த்தில் ஆ ழ் ந்த ரசிகர்கள் ..!!

பிர பல முன் னணி பா டகி சின் னக் குயில் சி த்ரா இந் தியத் திரை ப்படப் பின் னணிப் பா டகி ஆ வார். இவர் மலை யாளம், கன் னடம், தமி ழ், தெ லுங்கு, ஒரி யா, இ ந்தி, அசா மிய, வங் காளம் போன் ற ப ல இந்திய மொ ழிக ளில் பா டி வரு கிறா ர். இ வர் ஆ று தட வை கள் இந் தி யத் தே சிய தி ரை ப்பட விருதுக ளையும்,பெற்று ள்ளார்.பாலி வுட்டில் பல பாட ல்களைப் பாடி யுள்ளார்.

இசை யமை ப்பாளர் ஆன ந்த் மிலி ந்த் ‘ப்ரே ம’ என் ற தெ லுங்கு பட த்தை ‘லவ்’ எ ன்ற பெ யரில் த யாரித்த பொழுது, இளை ய ராஜாவின் பா டல்க ளைப் பி ன்ப ற்றி இசை அ மைத்து சி ரா வை யும், எஸ்.பி.பி யுடன் இணை ந்து பாட வைத் தனர். ஏ.ஆர்.ரஹ் மான் அ க ஹி ந்தி மொழிப் பட ங்களில் அவ ரைப் பாட வைத்தார்.

இ வருக்கு திரும ணமாகி பதி னைந்து ஆண் டுகளுக்குப் பின் னர் நந் தனா எ னும் பெண் பிற ந்தார். 14 ஏப்ரல் 2011 அன் று து பாயில் உ ள்ள ஒரு செ யற் கை நீ ச் ச ல் கு ள த் தி ல் ஏ ற் ப ட் ட வி ப த் தி ல் நந்தனா உ யி ரி ழ ந் தா ர்.இ த செ ய்தி ப லரு க்கும் அ தி ர் ச் சி யை கொ டு த்த து. வ ரு டாவ ருட ம் த னது மக ளின் பிற ந்த நாள் அன்று சி த்ரா பதி வு ஒன் றை வெளி யிடுவார்.

அந்த வகை யி ல் இன் று தன து மக ளின் பிற ந்த நாள் என்று குறி ப்பி ட்டு மக ன் அ ழகிய புகைப்பட த்துட ன் பதி வை வெ ளியிட் டு ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *