சற்றுமுன் உயி ரி ழந்த பிரபல காமெடி நடிகர் !! க த றும் குடும்பத்தினர் .. பே ர திர் ச் சியில் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!!

Uncategorized

ச ற் று மு ன் உ யி ரி ழ ந் த பி ர பல கா மெ டி ந டி கர் !! க த றும் கு டு ம்ப த் தி ர் .. பே ர திர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ளு ம் பி ர ப ல ங்க ளும் ..!!!

பூ ந் தோ ட்டம் எ னு ம் பட த்தி ல் முத ல் மு த லாக ந டி த்த சி வ நாரா யண மூர்த் தி 300க் கும் மே ற் பட்ட த மிழ் தி ரைப் படங்களில் நடி த்து பிர ப மா னவர். பட் டு க்கோ ட்டை சிவ நாரா யண முர் த்தி (66) இன் று இ ரவு 8.30 மணி ய ளவி ல் உ யி ரி ழ ந்து ள் ளார்.பூந் தோ ட்டம் எ னும் ப டத் தில் மு தல் முத லாக ந டித்த சிவ நா ரா ய ண மூர் த்தி 300க் கும் மே ற் பட் ட த மிழ் திரை ப் பட ங் களில் நடி த் து பிர பல மா ன வர்.

ம றை ந் த சி வ நா ரய ண மூ ர்த் தி வ டிவே லு, வி வேக் உ ள்ளி ட்ட ந கை ச் சுவை நடி க ர்க ளு டன் பல் வே று கா ட் சிக ளில் நடி த் து ள்ளா ர். இந் த நிலை யி ல் இவ ரின் ம றை வு செ ய் தி தி ரை த் து றை யி னர், ர சி கர் கள் உ ள் ளிட்ட அ னைவ ரை யும் அ தி ர் ச் சி யில் உ றை ய வை த்து ள் ளது.

இ தே வே ளை, இ வ ரி ன் இ று தி ச ட ங் கு அ வ ரு டை ய சொ ந் த ஊ ரா ன ப ட் டு க் கோ ட் டை யி ல் நா ளை ம தி ய ம் 2.00 ம ணி க் கு ந டை பெ று ம் எ ன் ற த க வ லு ம் கி டை த் து ள் ள து. வெ ளி யா ன த க வ லை கே ட் டு பெ ரு ம் சோ க த் தி ல் ஆ ழ் ந் த ர சி க ர் க ளு ம் தி ரை யு ல க மு ம் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *