பால் கொ டுக் காததால் வ று மையில் குடும்பத்துக்கே சோறு போட்ட பசு மட்டை அடிமாட்டிற்கு விற்க நினைத்த கணவன் பிறகு மனைவி செய்த காரியம் என்னவென்று தெரியுமா ?? இதோ ..!!

Uncategorized

பால் கொ டுக் காததால் வ று மையில் குடும்பத்துக்கே சோறு போட்ட பசு மட்டை அடிமாட்டிற்கு விற்க நினைத்த கணவன் பிறகு மனைவி செய்த காரியம் என்னவென்று தெரியுமா ?? இதோ ..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *