இது ஒரு உண்மை ச ம்ப வம்… தினமும் இரவில் பசுமாட்டை சந்திக்க வரும் சி றுத் தை புலி… காரணம் தெரிந்து ஊர் மக்கள் அ திர் ச்சி யடை ந்த னர்… வீடியோ இதோ…!!

videos

அன்டோலி என்ற கிராமத்தில் நடந்த உண்மை ச ம்ப வம் அந்த கிராமத்தில் சி றுத் தை பு லி ஒன்று தினமும் ந ள்ளி ரவில் பசுமாட்டை பார்க்க தினமும் வருகிறது. அந்த கிராம் மக்கள் அனைவரும் ஏன் இந்த சிறுத்தை புலி தினமும் இந்த பசுமாட்டை பார்க்க வருது என்று காரணத்தை தெரிந்துக்கொண்டு அ திர் ச்சி யா கி விடுகிறார்கள்.

மேலும் அப்படி என்ன தான் காரணம் தெரியுமா? இதோ இந்த வீடியோவை நீங்களே பாருங்க..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *