என்னது…. ஒரே பி ரச வத் தில் 17 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த தாய்…!!

videos

என்ன ஒரு அதிசயம் ஒரு பெண் ஒரே பி ரச வத்தி ல் 17 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்துள்ளார். இது எந்த நாட்டில் நடந்ததது தெரியும்.

வீடியோ இதோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *