ஊருக்கு போக பணம் வேண்டும் என எவ்வளவோ கெ ஞ்சி க் கேட்டும் தர ம றுத் த ஹோட்டல் முதலாளி!! காரணம் தெரிந்து க தறி அ ழுத வே லைக் கார ன்…!!

videos

கடையில் வேலையும் நபர் ஒருவர் ஊருக்கு போகநுனும் அதற்கு பணம் வேண்டும் என்று  வேலை செய்யும் முதலாளியிடம்  எவ்வளவோ கெ ஞ்சி க் கேட்டும் தர மறுத்த ஹோட்டல் முதலாளி இதற்கு பின்னால் இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கா

வீடியோ இதோ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *