வீட்டின் சுவரில் இருந்து சத்தம் வருகிறதென்று உ டைத் து பார்த்தனர்… ஆனால் அதில் என்ன இருந்தது என்று பார்த்த அனைவரும் அ திர்ச் சி அ டைந் தனர்…!!

videos

ஒரு தம்பதிகள் ஒரு பழைய வீட்டை வாங்கினார்கள். பழைய வீடா இருந்தாலும் பரவால்ல என்று கையில் இருக்கும் பணத்தை வைத்து வாங்கினார்கள். ஆனால் அவர்களால் அந்த வீட்டில் ரொம்ப நாள் தங்க முடியாமலே போய் விட்டது.

இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவங்களுக்கு நடந்த ஒரு ப யங் கர மான ச ம்ப வம் தான். அவங்க மோசம் போயிட்டோம் என்று க ண்ணீர் விட்டு அ ழுதா ங்க. அவர்களுக்கு நடந்த அந்த மோ சமா ன செயல் என்ன தெரியுமா..

இதோ அந்த வீடியோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *