சொ த்தை பற்கள் உள்ள இடத்தில் இதை ஒரு தடவை தேய்த்தால் போதும்… பல் சொ த்தை இரண்டே நிமிடத்தில் சரியாகி விடும்…!!

videos

நம்மில் பல பேருக்கு பல் சொ த்தை பி ரச்ச னையா ல் க ஷ்ட ப்படு கிறார் கள். இந்த சொத்து பல்லை ஆங்கிலத்தில் கேவிட்டிஸ் என்று சொல்வார்கள். அதுமட்டுமின்றி இந்த சொத்தை பல் தடவை வந்து விட்டால் இது பல வி யாதி களை ஏற்படுத்தும்.

ஆனால் இந்த சொ த்தை பல்லை வீட்டில் இருந்தே எப்படி சரிசெய்யலாம் என்று இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *